За акцијата

nie-odlucuvame-mk-so-tekst

НИЕ ОДЛУЧУВАМЕ!

Граѓанската акција НИЕ ОДЛУЧУВАМЕ! има за цел да ги информира, мотивира и охрабри граѓаните да учествуваат на предвремените парламентарни избори на 11 декември  2016 година. Граѓанските организации ќе ги регистрираат злоупотребите на јавните ресурси и институции за изборни цели,  заканите и заплашувањата кон граѓаните за остварување на избирачкото право, ќе го набљудуваат финансирањето на изборната камапања и известувањето на информативната програма на МТВ. Во периодот од 21 ноември 2016 година до денот на одржување на изборите, главен фокус на граѓанската акција ќе биде ставен на промоција и заштита на тајноста на гласањето.

Акцијата ќе се спроведува на цела територија на Република Македонија, а нејзини носители се: Млади европски федералисти, Центар за одржлив развој на заедницата – Дебар, Здружение за развој и активизам „Аква“ – Струга, Здружение за локален развој „Акција Плус” –  Ресен, Младински културен центар – Битола, Центар за стратегии и развој „Пактис” – Прилеп, Здружение за ширење на демократија и демократски принципи, човечки права и слободни „ПРОЕКТ-ЕУ” – Кавадарци, Организација на жени од Струмица – Струмица, Патокази – Гевгелија, Визио – Кичево, Регионален центар за одржлив развој – Кратово, Гласно – Штип, Фокус – Велес, КХАМ – Делчево, Фондација Отворено општество – Македонија, Фондација Метаморфозис, Македонски центар за европски образование, НВО Инфоцентар, Хелсиншки комитет за човекови права на Република Македонија, Центар за современи уметности, Младински образовен форум и Здружение за култура и уметност „Факултет за работи што не се учат“.

 

nie-odlucuvame-alb-so-tekst

NE VENDOSIM!

Aksioni qytetar NE VENDOSIM! ka për qëllim t’i informojë, t’i motivojë dhe t’i inkurajojë qytetarët të marrin pjesë në zgjedhjet e parakohshme parlamentare më 11 dhjetor të vitit 2016. Organizatat qytetare do t’i regjistrojnë keqpërdorimet e resurseve dhe të institucioneve publike për qëllime zgjedhore, si dhe kërcënimet dhe frikësimet ndaj qytetarëve për ushtrimin e të drejtës së tyre për të votuar, do ta mbikëqyrin financimin e fushatës zgjedhore dhe raportimin e programit informativ të TVM-së. Në periudhën prej 21 nëntorit të vitit 2016 deri në ditën e mbajtjes së zgjedhjeve, fokusi kryesor i aksionit qytetar do të vendoset në promovimin dhe mbrojtjen e fshehtësisë së votimit.

Aksioni do të zbatohet në gjithë territorin e Republikës së Maqedonisë, ndërsa bartës të saj janë: Federalistët e rinj evropianë (JEF Maqedoni), Qendra për zhvillim të qëndrueshëm të bashkësisë – Dibër, Shoqata për zhvillim dhe aktivizëm “Akua” – Strugë, Shoqata për zhvillim lokal “Aksioni Plus” – Resnjë, Qendra kulturore për të rinjë – Manastir, Qendra për strategji dhe zhvillim “Paktis” – Prilep, Shoqata për përhapjen e demokracisë dhe parimeve demokratike, të drejtat dhe liritë e njeriut “PROJEKTI – EU” – Kavadar, Organizata e grave nga Strumica – Strumica, Shoqata e qytetarëve “Patokazi” – Gjevgjeli, Qenda për hulumtim dhe zhvillim të shoqërisë “Vizio” – Kërçovë, Qendra rajonale për zhvillim të qëndrueshëm – Kratovë, “Gllasno” – Shtip, Fokus – Veles, KHAM – Dellçevë, Fondacioni Shoqëri e hapur – Maqedoni, Fondacioni Metamorfozis, Qendra maqedonase për arsim evropian, OJQ-ja Infocentar, Komiteti i Helsinkit për të drejtat e njeriut i Republikës së Maqedonisë, Qendra për arte bashkëkohore, Forumi arsimor rinor dhe Shoqata për kulturë dhe art “Fakulteti për gjërat që nuk mësohen”.