МОНИТОРИНГ НА ИЗБОРНА КАМПАЊА

Мониторингот на изборната кампања ќе биде насочен кон следење на:

  • – злоупотребата на јавни ресурси пред и за време на кампањата (вработувања, буџетски трансфери и користење други државни ресурси за партиски цели во текот на кампањата);
  • – финансирањето на изборната политичка кампања (финансирање политички партии и финансирање медиуми); и
  • – содржините и поставеноста на информативната програма на МРТ1 од аспект на функцијата јавен сервис.

 

Monitoringu i fushatës zgjedhore do të fokusohet në ndjekjen e:

  • – keqpërdorimit të resurseve publike, para dhe gjatë zhvillimit të fushatës (punësimet, transferet buxhetore dhe shfrytëzimi i resurseve të tjera shtetërore për qëllime partiake gjatë zhvillimit të fushatës);
  • – financimit të fushatës zgjedhore politike (financimi i partive politike dhe financimi i medieve); dhe
  • – përmbajtjeve dhe vendosjes së programit informativ të RTM1 nga aspekti i funksionit të transmetuesit publik

 

Мониторинг на информативната програма на МРТ1

 

МРТ ВО ФУНКЦИЈА НА ГРАЃАНИТЕ

Мониторинг на Дневник 2 на МРТ1
Петти извештај за периодот 28 ноември – 1 декември 2016 година

Преземете го извештајот
Преземете го инфографикот

 

МРТ ВО ФУНКЦИЈА НА ГРАЃАНИТЕ

Мониторинг на Дневник 2 на МРТ1
Четврти извештај за периодот 21-24 ноември 2016 година

Преземете го извештајот
Преземете го инфографикот

 

МРТ ВО ФУНКЦИЈА НА ГРАЃАНИТЕ

Мониторинг на дебатната емисија Акцент на МРТ1
Трет извештај за периодот 20 октомври-17 ноември 2016 година

Преземете го извештајот
Преземете го инфографикот

 

МРТ ВО ФУНКЦИЈА НА ГРАЃАНИТЕ

Мониторинг на информативната програма на МРТ1 (Дневник 2)
Втор извештај за периодот 31 октомври-1 ноември 2016 година

Преземете го извештајот
Преземете го инфографикот

 

МРТ ВО ФУНКЦИЈА НА ГРАЃАНИТЕ

Мониторинг на информативната програма на МРТ1 (Дневник 2)
Прв извештај за периодот 17-30 октомври 2016 година

Преземете го извештајот
mrt1-izvestaj-izbori-1-1
Преземете го инфографикот
e-infografik-01

 

Аларми

foom-alarm-37 foom-alarm-36
Аларм 37 Аларм 36
Кој ќе го плати долгот од 1,5 милиони евра? 1 милион евра за 10 дена изборна реклама и пропаганда
alarm-33-159x215 alarm-34-nie alarm-33-159x215
Аларм 33 Аларм 34 Аларм 35
Оваа Влада не гради! Здравството наскапо – здравјето најевтино! 20 барања за фер и демократски избори во 2016 година

 

Alarme

Alarm 37 Alarm 36
Kush do të paguan borxhin prej 1.5 milion euro? 1 milionë euro për 10 ditë fushatë dhe propagandë zgjedhore
alaram-33-alb-159x215 alarm-34-alb-159x215 alarm-35-alb-159x215
Alarm 33 Alarm 34 Alarm 35
Kjo qeveri nuk ndërton! Shëndetësia më e shtrenjtë
– shëndeti më i lirë!
20 kërkesa për mbajtje të zgjedhjeve të drejta dhe demokratike parlamentare të parakohshme në vitin 2016